Akcje OPTeam Dywidenda 2022

Spółka akcyjna OPTeam

Spółka Opteam zajmuje się dopasowywaniem rozwiązań informatycznych do potrzeb klientów.

Jaka dywidenda OPTeam w 2022 roku?

OPTeam zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 7,93 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję – jest to 1,27 zł. Każdy akcjonariusz otrzymał zatem dywidendę w 2022 roku w wielkości 1,27 zł x ilość posiadanych akcji.

OPTeam dywidenda – kiedy wypłata?

Zarząd OPTeam rekomenduje następujące terminy związane z wypłatą dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020:
1) dzień prawa do dywidendy ustala się na datę 20 czerwca 2022 r.,
2) dzień wypłaty ustala się na datę 4 lipca 2022 r.

Dywidendą za rok obrotowy 2021 zostają objęte wszystkie 7 871 500 akcje OPTeam S.A. z wyłączeniem 334 akcji własnych OPTeam S.A. Określa się następujące terminy związane z wypłatą dywidendy za 2021 rok: dzień prawa do dywidendy ustala się na datę 20 czerwca 2022 r., dzień wypłaty dywidendy ustala się na datę 4 lipca 2022 r.

Jaka dywidenda OPTeam w 2021 roku?

OPTeam wypłaci dywidendę w 2021 roku na poziomie 26,98 zł na akcję.

Zarząd Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie podjął uchwałę o przedłożeniu Radzie Nadzorczej OPTeam S.A. oraz Walnemu Zgromadzeniu OPTeam S.A. rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w sposób niżej opisany:

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 236 474 026,93 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), w następujący sposób:

Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. łączną kwotę 212 364 058,68 zł (słownie: dwieście dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) tj. 26,98 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:

a) wypłacona akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie 117 910 066,68 zł (słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), tj. 14,98 zł (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję,

b) pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 94 453 992 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tj. 12 zł (słownie: dwanaście złotych) dywidendy przypadającej na jedną akcję.

Dywidendy OPTeam od debiutu

Popularne zapytania: dywidenda opteam 2022, rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 2021 opteam, kiedy, termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, opteam dzień dywidendy 2022, kiedy wypłata dywidendy opteam za rok 2021, dywidendy opteam z ostatnich lat, dywidenda z akcji opteam, dywidendy opteam od debiutu, historia, jaka dywidenda opteam w 2022 roku, prognoza.

Autor bloga "Finanse po godzinach", inwestor na rynkach finansowych. Dzieli się swoją wiedzą na temat świadomego oszczędzania, planowania budżetów domowych oraz inwestowania na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *